Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Adekwaat

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten bij Adekwaat bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “de Klant” genoemd) en anderzijds Adekwaat.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van diensten die bij Adekwaat worden geplaatst..

2. Algemene bepalingen & definities

2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk geplaatste aanvraag van dienstverlening(en) bij Adekwaat. De onderhavige algemene voorwaarden omvatten alle hierna opgesomde teksten, alsook alle bijzondere clausules die uitdrukkelijk worden vermeld op de website van Adekwaat. In geval van tegenstrijdigheid als gevolg van een onjuiste interpretatie van deze algemene en bijzondere voorwaarden van dienstverlening, wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen deze hieronder uiteengezette algemene voorwaarden voorrang hebben en de verplichtingen van de partijen overheersen. Adekwaat behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

2.2 De “Klant” wordt hierna gedefinieerd als een particuliere of professionele consument die een bestelling plaatst, wijzigt, afrondt of annuleert als opdrachtgever of als vertegenwoordiger van een derde, en die rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel haalt uit de door Adekwaat geleverde diensten. De rechtstreekse en/of onrechtstreekse “klant(en)” zal (zullen) hoofdelijk aansprakelijk zijn en zich ten opzichte van Adekwaat verbinden, hetzij als opdrachtgever, hetzij als vertegenwoordiger van de opdrachtgever op subsidiaire basis. Hij mag in geen geval gebruik maken van wettelijke of feitelijke uitzonderingen die voortvloeien uit een mandaat of volmacht van een derde om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover Adekwaat uit te stellen, op te schorten, te wijzigen of te stoppen. De algemene dienstverleningsvoorwaarden zullen derhalve van toepassing zijn op alle diensten.

2.3 De diensten van Adekwaat worden alleen uitgevoerd in België (EPC enkel in het Vlaamse Gewest). Adekwaat kan enkel een dienstverleningsopdracht van zijn Klant aanvaarden indien deze betrekking heeft op een installatie in België. Het dienstverleningscontract wordt gesloten in het Nederlands.

2.4 Bij gebrek aan schriftelijke bewijzen, wordt de klant altijd verondersteld de dienstverleningen van Adekwaat in zijn eigen naam, voor zijn eigen persoon te hebben besteld.

3. Afsluiten van het contract op afstand

De voorstelling van Adekwaat zijn diensten en hun beschrijving, beschikbaar op de website www.adekwaatberchem.be, alsook meegedeeld via elk ander middel van communicatie op afstand, binden de verkoper niet en vormen geen aanbod in de burgerlijke zin van het woord.

Het dienstverleningscontract komt tot stand bij de bevestiging per e-mail door Adekwaat  van de door de klant gevraagde bestelling, hetzij per telefoon, fax, e-mail of interface ter beschikking gesteld door een partner van Adekwaat. Adekwaat behoudt zich het recht voor om, voor de veiligheid van de Klant, bijkomende informatie te vragen en, bij gebrek hieraan, de uitvoering van de bestelling te weigeren. Adekwaat of de verkoper kunnen ook weigeren om bestellingen uit te voeren als blijkt dat de Klant van plan is om de diensten van Adekwaat zelf door te verkopen.

De consument, d.w.z. elke natuurlijke persoon die een dienst van Adekwaat bestelt voor niet-beroepsmatige doeleinden, door middel van communicatie op afstand, heeft het recht aan Adekwaat (of aan de door Adekwaat aangeduide verkoper) mee te delen dat hij/zij afziet van de bestelling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van het dienstencontract. Om de overeenkomst te herroepen, dient de consument dit kenbaar te maken per email aan Adekwaat, of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen kenbaar maakt. De mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht moet vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde termijn van 14 dagen worden toegezonden. Het is raadzaam de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht per aangetekende brief te zenden aan het adres van de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde vestigingsplaats. De consument heeft niet het recht om van de koop af te zien indien, met instemming van de consument of op verzoek van de consument, met de uitvoering van de serviceovereenkomst is begonnen vóór het einde van de termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op het sluiten van de serviceovereenkomst, met dien verstande dat de aanwezigheid van een medewerker van Adekwaat op de voor de service op verzoek van de consument vastgestelde dag, geldt als de aanvang van de uitvoering met instemming van de consument. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Adekwaat het volledige door de consument betaalde bedrag terugbetalen binnen 14 dagen na de herroeping door de consument, na deze 14 dagen blijft het voorschot behouden door Adekwaat.

4. Uitvoeringsmodaliteiten

4.1. De datum van uitvoering van de Adekwaat zal telefonisch, per brief of per e-mail aan de Opdrachtgever worden bevestigd, rekening houdend met de door de Opdrachtgever bij de bestelling opgegeven beschikbaarheid. De Klant kan de aldus vastgestelde datum wijzigen, overeenkomstig de voorwaarden die in de bevestigingsbrief/e-mail zijn vermeld, door te bellen naar het nummer dat is vermeld in de brief/e-mail die aan de Klant is verzonden, op voorwaarde dat de Klant de kosten en wijzigingen van de kosten die verband houden met deze wijziging van de datum voor zijn rekening neemt.

4.2 Adekwaat behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, werknemers of agenten die onder hun verantwoordelijkheid handelen.

4.3. De Adekwaat diensten resulteren in rapporten of certificaten die informatie bevatten over de installaties die door de Klant aan Adekwaat of een van haar dienstverleners ter analyse of inspectie zijn voorgelegd, evenals de resultaten van deze analyse of inspectie (hierna de “Rapporten”). De Verslagen worden steeds opgesteld in naam en voor rekening van de Cliënt, zelfs indien de Cliënt heeft verklaard dat hij handelt voor rekening van een derde. De Verslagen worden per persoonlijk, en/of per e-mail en/of per post aan de Opdrachtgever toegezonden na volledige betaling van de Adekwaat in hoofdsom, rente en kosten.  Facturen lager dan 300 euro all-in worden betaald bij afgifte, ook wordt bij bestelling van verschillende diensten bij Adekwaat de totale som betaald als één van deze rapporten vervroegd wordt opgevraagd.

4.4 Adekwaat aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de bewaring van het Verslag.  Wat betreft het EPC voor Vlaanderen wordt dit automatisch 10 jaar bijgehouden. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Cliënt om het Verslag te bewaren, in overeenstemming met artikel 8 hieronder. Behalve in het geval van een wettelijke verplichting of een verplichting die voortvloeit uit een accreditatie, zal Adekwaat niet meer verplicht zijn om een nieuw exemplaar van een Rapport aan de Opdrachtgever te leveren na het verstrijken van een termijn van twaalf maanden na de datum van verzending van het origineel.

4.5. De conclusies van het verslag hebben uitsluitend betrekking op de vaststellingen (van het personeel) van Adekwaat op het moment van de interventie. Alle installaties of toestellen vermeld in de rapporten worden geacht geïnventariseerd te zijn en zijn bindend tussen Adekwaat en de Klant tot bewijs van het tegendeel. Tenzij anders vermeld, wordt elke volgende periodieke inspectie uitgevoerd op basis van het vorige verslag.

4.6. Voor de uitvoering van de op afstand gesloten dienstenovereenkomst wordt elke bestelde dienst geacht te zijn begonnen met de uitvoering op de dag die voor de uitvoering ervan is vastgesteld om 00.00 uur. De verplaatsing van de agent die met de uitvoering van de opdracht is belast, vormt een element van de uitvoering van de dienst als zodanig. Bijgevolg kan, niettegenstaande artikel 3 hierboven, geen geldig herroepingsrecht worden uitgeoefend voor een dienst die is gepland binnen 14 dagen of minder na de sluiting van de overeenkomst.

4.7. Om de dient van Adekwaat in de best mogelijke omstandigheden te kunnen leveren, moet de Klant, afhankelijk van de aard van de diensten

 • aan de agenten van Adekwaat de documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de diensten van Adekwaat;
 • zorgen voor het verkrijgen van de vergunningen en het vervullen van de toegangsformaliteiten, de agenten begeleiden, hen de instructies doorgeven die in de onderzochte installatie moeten worden nageleefd en hen de verschillende veiligheidsinrichtingen of uitrustingen ter beschikking stellen die eigen zijn aan de installatie;
 • aan de agenten, via een verantwoordelijke persoon, de specifieke informatie en instructies met betrekking tot de onderzochte installatie doorgeven die de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van de agenten kunnen garanderen. Een kopie van deze informatie kan ook worden meegedeeld aan Adekwaat;
 • ervoor te zorgen dat een afgevaardigde van de Klant ter plaatse aanwezig is om de nodige toegang te verzekeren en om het te keuren materiaal indien nodig te gebruiken. In het algemeen zal de Cliënt de nodige maatregelen treffen om elke belemmering voor de goede uitvoering van de opdracht weg te nemen of te verhelpen. Bij niet-naleving van de bovenstaande bepalingen kan Adekwaat niet instaan voor de goede uitvoering van de dienst door Adekwaat, noch voor de bij de bestelling aangekondigde prijzen, noch voor de levering van een Verslag binnen de overeengekomen termijn.

5. Verplichtingen van de partijen – aansprakelijkheid

5.1. De verplichtingen van de werknemers van Adekwaat zijn beperkt tot de verplichtingen die worden opgelegd door de regelgeving die van toepassing is op bevoegde personen. De werknemers van Adekwaat kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien zij hun diensten hebben verricht in overeenstemming met de voorschriften. Bovendien aanvaardt Adekwaat geen enkele aansprakelijkheid voor de keuring of certificatie van haar medewerkers.

5.2.De uitvoering van een dienst door Adekwaat heeft enkel betrekking op de zichtbare en bereikbare elementen van de te controleren toestellen, uitrustingen of installaties.

5.3.Elke klacht of beroep moet schriftelijk worden ingediend via het adres dat u vindt op de website, en dit binnen de kortst mogelijke tijd na het einde van de inspectiediensten of na het afleveren van het rapport. Indien binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht of het beroep blijkt dat de agenten van Adekwaat hun verplichtingen niet zijn nagekomen, zullen de agenten van Adekwaat op eigen kosten een nieuwe opdracht uitvoeren om de Adekwaat die het voorwerp uitmaken van de klacht of het beroep te leveren.

Bij gebreke hiervan en na 30 dagen wordt geen enkele klacht of wijziging aanvaard.

5.4. De medewerkers van Adekwaat kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de Klant voor hun bedrog of zware fout of die van hun werknemers of agenten. Ten aanzien van de Klant die consument is, kunnen de medewerkers van Adekwaat enkel aansprakelijk gesteld worden voor hun bedrog of zware fout of die van hun aangestelden of mandatarissen, alsook voor de niet-uitvoering van een verplichting die bestaat uit één van de voornaamste prestaties van het dienstencontract, behoudens in geval van overmacht. In ieder geval blijven de algemene regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid volledig van toepassing, met name in geval van gedeelde of gezamenlijke aansprakelijkheid. De totale aansprakelijkheid van de medewerkers van Adekwaat ten opzichte van de Klant voor verlies, schade of kosten, van welke aard en oorsprong ook – behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt aan de Klant die een consument is – zal, voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de prijs (exclusief BTW) betaald aan Adekwaat in het kader van het Adekwaat contract, waarvan de niet-uitvoering alleen de schade heeft veroorzaakt.

5.5.Onder voorbehoud van het 1ste lid, draagt Adekwaat geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant of derden:

 • In geval van verlies, schade of uitgaven die voortvloeien uit:
  • het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke van zijn verplichtingen die in deze algemene voorwaarden of in het dienstencontract zijn beschreven;
  • of uit elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit een onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan ADEKWAAT of aan een van haar agenten is bezorgd ;
 • in geval van verlies van winsten, verlies van productie, verlies van activiteiten of kosten die gemaakt worden door een onderbreking van de activiteiten, verlies van inkomsten, verlies van opportuniteiten, verlies van contracten, verlies van verhoopte winst, verlies van gebruik, verlies van Clientèle, of aantasting van de reputatie, het niet realiseren van voortijdige besparingen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om producten terug te roepen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om het verlies te beperken, en het verlies of de schade die voortvloeit uit vorderingen die zijn ingesteld door derden (inclusief, zonder dat dit beperkend is, vorderingen op basis van productaansprakelijkheid) die de Klant zou kunnen lijden;

De klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.

5.6.Een vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van Adekwaat of van de verkoper, om welke reden dan ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding en/of interesten. De termijnen, te goeder trouw, vermeld in de bestelling of in de samenvatting ervan, zijn slechts indicatief en vormen geen essentiële voorwaarde van het dienstencontract, tenzij de klant dit bij de bestelling heeft aangegeven en, om Adekwaat in staat te stellen zich naar behoren te organiseren, hiervan de precieze reden heeft opgegeven.

5.7 De klant aanvaardt dat de professionele tussenpersonen die hij/zij bij het plaatsen van de bestelling informeert, eveneens toegang krijgen tot de controleverslagen. Het document “Privacy Policy” is beschikbaar op www.adekwaatberchem.be en vormt een geheel met de Algemene Voorwaarden en de klant erkent dat hij/zij heeft aanvaard dat bovengenoemd document deel uitmaakt van de volledige Algemene Voorwaarden.

6. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook, op het Verslag en op de gegevens die erin staan, inclusief het recht sui generis van de producent van de databank, blijven de exclusieve eigendom van Adekwaat, niettegenstaande elke andersluidende bepaling.

Door de uitvoering van dit contract verkrijgt de Klant een beperkt gebruiksrecht van het Verslag als dusdanig, voor zijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van het Verslag of van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan Adekwaat

De door Adekwaat verwerkte gegevens en hun inhoud in het kader van hun dienstverlening zijn eigendom van Adekwaat.  Adekwaat behoudt zich het recht voor om deze inhoud te delen en te gebruiken om haar producten en diensten te leveren en te verbeteren.

De opdrachtgever geeft Adekwaat toestemming om alle door haar doorgegeven informatie te gebruiken. Het gebruik van de Informatie kan resulteren tot de reproductie, representatie, aanpassing, verspreiding, in alle vormen.

De inhoud en het gebruik ervan kan op elk moment door de klant worden verwijderd door een eenvoudig verzoek via het e-mailadres op de website.

7. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de Verslagen de uitsluitende eigendom van Adekwaat totdat de factuur volledig betaald is. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies of schade over op de Klant zodra deze in het bezit is van de Verslagen.

8. Prijs en facturatie

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen BTW inclusief en in Euro uitgedrukt. Vervoerkosten zijn uitdrukkelijk aangeduid (indien van toepassing). Adekwaat behoudt zich het recht voor om aangeduide prijzen te allen tijde te wijzigen. De afgesproken prijs komt overeen met de prijs van toepassing op het moment van het plaatsen van uw bestelling. Om de een of andere reden kunnen prestatieverleningen en bijkomende kosten hoger zijn dan afgesproken. In afwijking van het geplande project gaat het hier meer in het bijzonder om eventuele bijkomende onderzoeken als het blijkt dat de informatie onvolledig of onjuist is of niet op tijd door de Klant verstrekt is of op basis van waarnemingen die tijdens de uitvoering van de dienstverlening zijn vastgesteld. Volgens aangeduide tarieven van toepassing op de site www.adekwaatberchem.be zullen uw dienstverleningen en uw daaraan verbonden mogelijke extrakosten gefactureerd worden.

Onverminderd het herroepingsrecht bedoeld in artikel 3, zal elke annulering binnen 24 werkuren vóór de dag van de afspraak (d.w.z. binnen 48 werkuren als de annulering op de vooravond van een feestdag valt of binnen 72 werkuren als de annulering op de vooravond van een weekend valt) u gefactureerd worden ter waarde van 80 € exclusief BTW per bestelde controle. Elke annulering van een controle de dag voor de afspraak wordt gefactureerd aan 80 € excl. BTW per bestelde controle, tenzij een nieuwe afspraak werd gepland op de dag van de annulering binnen een termijn van maximum 15 dagen vanaf de dag van de controle. Een bijkomende vaste vergoeding van € 25,- exclusief BTW per 20 minuten verplaatsing (langer dan 15 minuten) zal aan de klant aangerekend worden. Extrakosten voor onnodige verplaatsingen op aanvraag van de Klant worden hier tot € 80,- exclusief BTW voor aangerekend. Bij voorafbetaling en bij niet-uitvoering van de dienstverleningsopdracht, om welke reden dan ook, behoudt Adekwaat zich het recht voor om € 10 voor de administratiekosten voor het beheer van haar betalingen extra te factureren. Bij vooruitbetaling, behoudt Adekwaat zich het recht voor om alle supplementen aan te rekenen die op het moment van het plaatsen van de dienstverleningsopdracht incorrect was, tegen de tarieven die online op www.adekwaatberchem.be gepubliceerd zijn.

Indien de consument, zoals gedefinieerd in artikel 3, uitdrukkelijk heeft verzocht om met de uitvoering te beginnen tijdens de in hetzelfde artikel aangegeven herroepingstermijn, zal Adekwaat, indien van toepassing, een bedrag factureren dat evenredig is aan de geleverde diensten, inclusief administratieve taken, tot aan het moment van herroeping.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De Klant behoudt zich het recht voor om zijn bestelling van dienstverleningen volgens de betalingsmethode die hij onder de hierna vermelde mogelijkheden op www.adekwaatberchem.be naar eigen goeddunken heeft gekozen:

 • Online voorafbetaling bij het maken van afspraken via de website (vóór de uitvoering van de opdracht)
 • Voorafbetaling per bankoverschrijving (vóór de uitvoering van de opdracht)
 • Betaling per bankoverschrijving binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur (enkel voor bedragen vanaf 300 euro).
 • Betaling met cash geld bij ontvangst rapporten (bedrag lager dan 300 euro).

Facturen dienen uitsluitend aan Adekwaat of aan de verkoper in eigen persoon betaald te worden. Bijgevolg kan Adekwaat niet aansprakelijk op geen enkele wijze worden gehouden om haar vereffening aan derden te vereisen. Interventierapporten zullen pas naar de Klant gestuurd of doorgemaild worden nadat Adekwaat zijn betaling heeft ontvangen. Adekwaat behoudt zich het recht voor om het aantal betalingsmethodes te beperken of toe te nemen. Alle desbetreffende relevante informatie over dit onderwerp zal vóór het plaatsen van uw bestelling op de website www.adekwaatberchem.be meegedeeld worden.

9.2 In geval van een door een Klant of door een derde ingediende bestelling, hetzij als opdrachtgever, hetzij als vertegenwoordiger weigert of niet in staat is om de een of andere reden de factuur te betalen behoudt Adekwaat zich het recht voor om de derde de betaling van de opgemaakte factuur te eisen gezien dat hij of zij om zijn verplichtingen jegens Adekwaat dient uit te voeren. Als een bestelbon bij het plaatsen van een bestelling door Adekwaat werd opgemaakt of als deze bon door een derde met kopij van zijn identiteitskaart in bijlage werd ondertekend, dienen alle documenten (per email of op de klantenzone) binnen twee weken na het plaatsen van de bestelling doorgestuurd te worden.

9.3 Achterstand en weigeringsbetaling. In geval van achterstand in de betalingen behoudt Adekwaat zich het recht voor om de uitvoering van haar diensten zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten en deze te hervatten totdat de openstaande saldo van de factuur betaald is (behoudens andersluidend advies van de Klant). In sommige gevallen schrijft de regelgeving voor dat regelgevende instanties van de opschorting van dienstverleningen op de hoogte dienen gebracht te worden. Om de een of andere reden, elke betalingsweigering dient zo spoedig mogelijk vóór het begin van de dienstopdracht bij voorkeur meegedeeld te worden. In geval van ter plaatse geplande betaling dient de weigering of onmogelijkheid tot betaling vóór de aanvang van zijn opdracht uiterlijk ter plaatse aan de agent worden meegedeeld. In dat geval wordt elk geheel of gedeeltelijk onbetaald bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met:

 • een verplaatsingsvergoeding ter dekking van de verplaatsingen van het personeelslid ten bedrage van € 80 ;
 • de onmiddellijke betaling van alle andere openstaande facturen, ook degene die op de dag van de controle of de dienst ter plaatse nog niet opeisbaar zijn;
 • een strafrechtelijke vergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag, met dien verstande dat deze verhoging niet lager dan € 250 mag zijn.
 • verwijlinteresten op onbetaalde bedragen, volgens de rentevoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties berekend, en per dag vanaf de vervaldag aangerekend.
 • een aanmaningsvergoeding van € 10 per verzonden aanmaningsbrief, alsook een forfaitaire aanmaningsvergoeding van € 50 per verzonden aanmaningsbrief. Indien de betaling van de opdracht in het contract na ontvangst van de factuur is voorzien, dienen elke weigering binnen tien dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur met een betaling vereffend te worden.

In dit geval worden alle gehele of gedeeltelijke bedragen die op de vervaldatum onbetaald blijven automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt verhoogd:

 • de vereffening met een betaling van alle andere openstaande facturen, zelfs degene die nog niet vervallen zijn.
 • bij wijze van schadevergoeding een forfaitair bedrag van 15% als strafbeding met een minimumbedrag van € 250.
 • de rente op onbetaalde bedragen, volgens de geldende rentevoet die zoals in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties bepaald berekend is, en per dag vanaf de vervaldag aangerekend.
 • herinneringsvergoedingen van € 10 per verzonden aanmaningsbrief, alsmede een forfaitaire herinneringsvergoeding van € 50 per verzonden aanmaningsbrief.

Wanneer Adekwaat een consument het oorspronkelijk betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, wordt elk bedrag dat op de vervaldag of, bij gebreke daaraan, veertien dagen na het verzoek daartoe, geheel of gedeeltelijk niet is betaald, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt vermeerderd:

 • een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag als boetebeding, zonder dat deze verhoging minder dan 250 € mag bedragen;
 • interesten op de niet-betaalde bedragen, berekend op basis van de geldende rentevoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldag;
 • een herinneringsrecht van 10 euro per verzonden herinneringsbrief, alsmede een forfaitair herinneringsrecht van 50 euro per verzonden ingebrekestelling, behoudens misbruik van recht

Elke wijziging in de situatie van de Klant, zoals de verkoop of de gehele of gedeeltelijke kapitaalinbreng, de dood, de onbekwaamheid, financiële moeilijkheden of de opschorting van betalingen, de inbeslagname van bezittingen, minnelijke regelingen, juridische gerechtelijke incasso, de tijdelijke opschorting van vervolgingen, het crediteurenakkoord, het faillissement of een soortgelijke procedure, de ontbinding of wijziging van de rechtsvorm zelfs na een gedeeltelijke uitvoering van contracten of het plaatsen van bestellingen leidt tot de toepassing van dezelfde hierboven beschreven gelijkaardige maatregelen in geval van niet-betaling.

10. Overmacht

Indien Adekwaat belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is, of het feit dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal Adekwaat onmiddellijk contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken.

De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

11. Varia

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

12. Toepasbaar recht en regeling van geschillen

Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke regeling gezocht worden. Indien het geschil voortduurt, zal het volgens het Belgische recht worden beslecht, uitsluitend door de rechtbank van Antwerpen, waarbij de zaak zal worden doorverwezen door de meest gerede partij, de partijen die reeds de Nederlandse taal voor de procedure hebben gekozen.

13. Contact

Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de klant telefoneren naar het nummer 0492 47 84 85 (alle werkdagen van 10u tot 16u) of contact via www.adekwaatberchem.be, ongeacht artikel 5.4. van deze algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave